Πολιτική κατά της Βίας και Παρενόχλησης στην Εργασία

 

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η δημιουργία και η εδραίωση ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση.

Η STRUCTURES & GEOTECHNICS Ι.Κ.Ε. δηλώνει ότι αναγνωρίζει και σέβεται το δικαίωμα κάθε εργαζόμενου/ης σε ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς βία και παρενόχληση και ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια συμπεριφορά, οποιασδήποτε μορφής από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται από την εταιρεία, για τη συμμόρφωσή της με την ελληνική νομοθεσία και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 10 του νόμου 4808/19.06.2021 - ο οποίος επικύρωσε την Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 190/21.06.2021 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) – και αφορά τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4808/2021.

Ειδικότερα, η Διοίκηση της εταιρείας:

  • δεσμεύεται στη δημιουργία ενός χώρου εργασίας, εντός του οποίου εκτιμάται η προσωπικότητα όλων των εργαζομένων και ο οποίος παρέχει ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης.
  • διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, ασφαλές και δίκαιο.
  • επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε οποιοδήποτε περιστατικό βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο, υπό οποιαδήποτε μορφή μπορεί να λάβει, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της έµφυλης βίας, το οποίο λαμβάνει χώρα στην εργασία ή εξ αφορμής αυτής, από εργαζόμενο εναντίον άλλου εργαζομένου, από προϊστάμενο, από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο το οποίο νοείται ως εργοδότης, από πελάτη, επισκέπτη, προμηθευτή και οποιονδήποτε τρίτο,
  • φροντίζει να παρέχει πληροφορίες και κατάλληλη εκπαίδευση στους εργαζομένους της σχετικά με την αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης, διαχείρισης αυτών, τις ευθύνες και τα δικαιώματά τους
  • λαμβάνει μέτρα για τους εργαζόμενους, οι οποίοι δεν συμμορφώνονται προς την παρούσα πολιτική και εφαρμόζει σχετική διαδικασία πρόληψης και καταπολέμησης περιστατικών βίας και παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά και διαχείρισης εσωτερικών καταγγελιών για τέτοια περιστατικά
  • επιβάλλει τις απαραίτητες κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης εκδήλωσης απαγορευμένης μορφής συμπεριφοράς από οιονδήποτε εργαζόμενο, πελάτη, επισκέπτη, προϊστάμενο,
  • τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων Μέρους ΙΙ του ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης,
  • δεσμεύεται στην τήρηση ουδετερότητας, αμεροληψίας και εμπιστευτικότητας στην περίπτωση διερεύνησης και διαχείρισης τέτοιων περιστατικών,
  • επιβλέπει την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και την αναθεωρεί ανά έτος.

 

Η Διοίκηση της
STRUCTURES & GEOTECHNICS ΙΚΕ     

 

Αθήνα, Μάιος 2022