Πολιτική για την Ασφάλεια Πληροφοριών

 

Η Διοίκηση της εταιρείας STRUCTURES & GEOTECHNICS IKE αναγνωρίζει την αναγκαιότητα διασφάλισης των πληροφοριακών αγαθών τα οποία βρίσκονται στην κατοχή ή υπό τον έλεγχό της καθώς το μεγαλύτερο τμήμα της πληροφορίας είναι πλέον σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για τα ακόλουθα αναφορικά με την Ασφάλεια των Πληροφοριών:

  • να υποστηρίζει συνεχώς την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης των πληροφοριών, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα, διαθεσιμότητα και ακεραιότητά τους,
  • να συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την ασφάλεια πληροφοριών,
  • να παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους, μέσα και οργανωτική δομή για τη συνεχή βελτίωση της επίδοσης της εταιρείας σε όλους τους τομείς που επηρεάζουν την ασφάλεια των πληροφοριών.

Για την επιτυχία των ανωτέρω, η εταιρεία:

  • εφαρμόζει ένα Σύστημα Ολικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις τού προτύπου ISO 27001, για την διαχείριση όλων των θεμάτων που αφορούν την ασφάλεια των πληροφοριών
  • έχει προβεί στην αναγνώριση και αξιολόγηση όλων των δυνητικών κινδύνων για το πληροφοριακό σύστημα και έχει θεσπίσει αντίστοιχους σκοπούς και στόχους για την παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της αναφορικά με την ασφάλεια των πληροφοριών  
  • έχει λάβει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την προστασία του πληροφοριακού συστήματος και έχει εκπονήσει σχέδιο αντιμετώπισης συμβάντων παραβίασης του συστήματος   
  • διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό και οι συνεργάτες της εταιρείας που έχουν πρόσβαση στις πληροφοριακές υποδομές της εταιρείας έχουν βαθιά επίγνωση των κινδύνων που απειλούν το πληροφοριακό σύστημα και λαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα προληπτικά μέτρα προστασίας.

Η Διοίκηση παρέχει πλήρη υποστήριξη στο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών και ανασκοπεί σε τακτά χρονικά διαστήματα την αξιολόγηση διακινδύνευσης, τους σκοπούς και στόχους της αναφορικά με την ασφάλεια πληροφοριών και την παρούσα πολιτική, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο ένα πλαίσιο συνεχούς βελτίωσης του συστήματος.


Η Διοίκηση της
STRUCTURES & GEOTECHNICS ΙΚΕ

 

Αθήνα, Μάιος 2021