Πολιτική Ποιότητας

 

Η  εταιρεία  STRUCTURES & GEOTECHNICS ΙΚΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπόνησης Γεωτεχνικών, Γεωλογικών, Υδρολογικών Μελετών και Ερευνών, Στατικών, Υδραυλικών, Περιβαλλοντικών Μελετών και Μελετών Οδοποιίας, και παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στα ανωτέρω αντικείμενα.
Στόχοι της Εταιρείας είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών και η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, των απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας, των απαιτήσεων των Εποπτευουσών Αρχών και των αρχών της Τέχνης και της Επιστήμης.

Η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται να παρέχει όλους τους απαραίτητους πόρους για την επίτευξη των στόχων της και να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για:

  • την ικανοποίηση και υπερκάλυψη των προσδοκιών και επιθυμιών των πελατών της, στα πλαίσια της παρούσας πολιτικής ποιότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της εταιρείας
  • τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας, αναγνωρίζοντας τους πιθανούς κινδύνους και ευκαιρίες που παρουσιάζονται κατά την δραστηριότητά της,
  • τη διαμόρφωση κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους της, που θα προάγει τον επαγγελματισμό, την ευρυμάθεια, την υπευθυνότητα και θα τους βοηθά στη συνεχή βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους
  • την συνεχή αύξηση του κύρους και της φήμης της εταιρείας στο πεδίο δραστηριότητάς της και εδραίωσή της στη συνείδηση των πελατών της ως μία εταιρεία μελετών και παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Εταιρεία εφαρμόζει ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας των μελετών και υπηρεσιών της, που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001 μέσω αποτελεσματικών μεθόδων ελέγχου και παρακολούθησης της επιτυγχανόμενης ποιότητας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της και ανασκοπώντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις επιδόσεις, την Πολιτική Ποιότητας και τις ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση.

Η Διοίκηση της
STRUCTURES & GEOTECHNICS ΙΚΕ                             

 

Αθήνα, Μάιος 2021