Πολιτική για το Περιβάλλον

 

Η Διοίκηση της εταιρείας STRUCTURES & GEOTECHNICS ΙΚΕ αναγνωρίζοντας τη σημασία που έχει για τις μελλοντικές γενιές η προστασία του περιβάλλοντος, δεσμεύεται για τα ακόλουθα, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις δραστηριότητές της:

  • να συμμορφώνεται πλήρως προς τις απαιτήσεις τής κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας
  • να εφαρμόζει μέτρα για την εξοικονόμηση φυσικών πόρων, την πρόληψη μόλυνσης, τη μη επιβάρυνση τού περιβάλλοντος και την επίτευξη των προβλεπόμενων σκοπών και στόχων, σε ένα πρόγραμμα συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της.

Για την επιτυχία των ανωτέρω, η εταιρεία:

  • εφαρμόζει ένα Σύστημα Ολικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις τού προτύπου ISO 14001, για την διαχείριση όλων των ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον, παρέχοντας τους αναγκαίους πόρους και υποστήριξη σε όλα τα στάδια τού σχεδιασμού και της εφαρμογής του Συστήματος.
  • διασφαλίζει ότι όλο το προσωπικό της διαθέτει την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε κάθε εργαζόμενος να κατανοεί τίς περιβαλλοντικές πτυχές τής εργασίας του και να έχει επίγνωση των συνεπειών των ενεργειών του στο περιβάλλον.
  • διαχειρίζεται τις σχέσεις της με τους προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες, με τρόπο ώστε να προωθούνται δράσεις αμοιβαίου οφέλους και συνεχώς βελτιούμενες λειτουργίες που θα συνεισφέρουν στην προστασία τού περιβάλλοντος.

Η Διοίκηση καλεί όλο το προσωπικό να συμμετάσχει στην προσπάθεια για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης τής εταιρείας, στην κατεύθυνση τής κατανόησης, εφαρμογής και τήρησης τής πολιτικής αυτής σε όλα τα επίπεδα, προβαίνει δε ανά έτος σε ανασκόπηση τής παρούσας περιβαλλοντικής πολιτικής.

Η Διοίκηση της
STRUCTURES & GEOTECHNICS ΙΚΕ                             

 

Αθήνα, Μάιος 2021